Nyheter

Framväxten av Insikter och Metodik i Ett Livslångt Lärande Forskningsprojekt

I en samverkan mellan Luleå Tekniska Universitet, RISE, Nox Consulting, Omställningsfonden och ABB, finansierat av Vinnova inom ramen för regeringens program för livslångt lärande och kompetensutveckling, har ett nyskapande forskningsprojekt tagit sin början. Projektet fokuserar på att utforska drivkrafterna bakom livslångt lärande och dess inverkan på designen för en ökad lust och motivation till att lära.

 

En central del av denna initiativrikedom är att dela och sammanställa rika insikter från workshops. Planerat är att tillhandahålla sammanställningar från denna workshop redan från och med tisdagen den 18 april, med en förhoppning om att starta klockan 20.00.

 

1.NYFIKENHET

Vad väcker och upprätthåller nyfikenheten?

Ensam eller i gemenskap? Mångfalden av situationer kräver olika tillvägagångssätt. Faktorer som snabb feedback, bekräftelse, relevans, tydlighet och emotionell anknytning har identifierats som väsentliga i stimulansen av nyfikenhet.

 

2.FRAMTAGNING

Framgångsrika metoder för kunskapsuppbyggnad:

Nyfikenhet och användbarhet står fram som primära drivkrafter. Metoder som främjar aktiviteter som filmproduktion, textskapande, konstnärliga uttryck, verkliga problem och sensoriskt baserat lärande har visat sig vara effektiva. Återberättande, diskussioner och användningen av teknik utmärker sig också som betydelsefulla verktyg för kunskapsframtagning.

 

3.INRE MOTIVATION

Drivkrafter och inre motivation:

Nyfikenhet, önskan att göra skillnad, meningsfullhet, personlig utveckling, balans i livet, hjälpsamhet, lösningsfokuserad inställning och kommunikation står som viktiga katalysatorer. Dessa drivkrafter påverkar individens vilja och förmåga att lära och förstå.

 

4.PSYKOLOGISK TRYGGHET

Deltagarnas tankar och idéer kring psykologisk trygghet:

Genom samarbetsövningar, tydligt ledarskap och en tillåtande atmosfär har deltagare i forskningen skapat en plattform för psykologisk trygghet. Denna trygghet har visat sig främja frågor, misstagshantering, ömsesidigt lärande och en känsla av gemenskap.

 

Denna sammanställning ger en överblick över de väsentliga insikterna och metoderna som har framkommit i detta nyskapande forskningsprojekt. En tydlig förståelse för drivkrafterna bakom lärandet och skapandet av en trygg och stimulerande miljö är av avgörande vikt för att öka motivationen och upprätthålla en ständig vilja till lärande och utveckling.