Forskningspersonsinformation

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt som heter Learnable: Lära att lära – en verktygslåda för ökad förmåga, motivation och lust till livslångt lärande.

I texten nedan får du information om projektet och om vad det innebär att delta.


Vad är det för ett projekt och varför vill ni att jag ska delta?

I takt med ett samhälle som är under ständig utveckling både digitalt och kulturellt måste den enskilda individens flexibilitet och inställning till det egna lärandet kunna hålla jämna steg. Idag förväntas varje individ kunna ta ansvar för det livslånga lärandet, därför kan det behövas verktyg som ger goda förutsättningar för motivation och nyfikenhet kring detta. 

Syftet med projektet är att utveckla en digital verktygslåda för att öka motivation, nyfikenhet, och lust till lärande i samband med att olika lärandeaktiviteter genomförs. Den digitala verktygslådan utgörs av en webbapplikation som heter Learnable och där mentorhandledning och självledarskap tillsammans bildar grunden för ditt lärande. Med stöd av applikationen kommer du regelbundet att få reflektera över det ditt lärande och dina måluppfyllelser. 


Forskningshuvudman för projektet
är Luleå tekniska universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan har erhållit ett rådgivande yttrande från Etikprövningsmyndigheten och bedöms inte medföra några etiska risker (dnr: 2023-04145-01). 


Hur går studien till?

Under din lärandeaktivitet/kurs kommer du regelbundet ombedjas att gå in i applikationen och genomföra korta reflektioner kring ditt lärande. Du kan se detta som en videodagbok där dina tankar kring lärandet finns samlat. Före och efter din lärandeaktivitet/kurs kommer du även att få besvara en digital enkät som berör motivation, nyfikenhet, drivkrafter och personlighetsegenskaper, vilka kan ha ett samband med ditt lärande. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i den digitala enkäten vid respektive tillfälle. 


Möjliga följder och risker med att delta i projektet

Det finns inga kända risker med att delta i studien. 


Vad händer med mina uppgifter? 

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Men alla resultat kommer att redovisas på gruppnivå och enskilda personer kommer ej att kunna identifieras. All data kommer att behandlas och arkiveras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och Luleå tekniska universitet ansvarar för individuell information. Varje deltagare får en unik kod så att data kan identifieras. I enlighet med dataskyddsförordningen sparas all information i tio år innan den raderas. I enlighet med dataskyddsförordningen kommer information att behandlas så att ingen obehörig person kan komma åt materialet. Personuppgifter som samlas in i projektet kommer att lagras i en databas med starkt (säkert) lösenord på servrar avsedda för forskningsmaterial, och som endast är tillgängliga i oidentifierad form och för medlemmar i forskargruppen. Databasen lagras på servrar avsedda för forskningsmaterial vid Luleå tekniska universitet. Dina svar och dina resultat kommer därför att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Det är vi mycket noga med.


Ansvarig för dina personuppgifter är Luleå tekniska universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Dataskyddsombud nås på dataskydd@ltu.se eller 0920-49 10 00. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.


Hur får jag information om resultatet av projektet?

Resultaten från studien kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar och i offentliga rapporter. Resultaten presenteras då endast på gruppnivå, vilket innebär att det inte kommer att framgå vad enskilda personer har svarat när studiens resultat presenteras. Om vill du ta del av de sammanställda resultaten kan du efter ditt deltagande kontakta jessica.korning-ljungberg@ltu.se som är huvudansvarig forskare för projektet. 


Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. 

Om du vill avbryta ditt deltagande kan du kontakta forskningsassistent Jonah Tvelin, jonah@thepark.se.


Ansvariga för studien

Professor Jessica K. Ljungberg, Forskningsledare

Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Luleå tekniska universitet

Telefon: 0920 – 492 851

E-post: jessica.korning-ljungberg@ltu.se